چهارشنبه, 31 شهریور 1400
Qiet

 

 

 

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای دانشگاه صنعتی قوچان در سال 99

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات واگذاری حجمی امور خدمات عمومی، نظافتی، تاسیسات و نگهداری فضای سبز، حفاظت فیزیکی و فوق برنامه

سازمان دانشگاه صنعتی قوچان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات واگذاری حجمی امور خدمات عمومی، نظافتی، تاسیسات و نگهداری فضای سبز، حفاظت فیزیکی و فوق برنامه به شماره 2099050373000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ 24/02/1399 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز چهارشنبه تاریخ 31/02/1399
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ 10/03/1399
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز یک شنبه تاریخ 11/03/1399
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه :
آدرس : قوچان – کیلومتر 5جاده قوچان-مشهد – دانشگاه صنعتی قوچان – سازمان مرکزی – اتاق 208
تلفن : 47017234-051 - 09367907244
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس: 41934- 021
دفتر ثبت : 88969737 - 85193768

 

monaghese salon12222

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir