یکشنبه, 14 آذر 1400
Qiet

 

 

 

شرح وظایف دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

• جمع آوري و تكميل اطلاعات مورد نياز طرحهاي عمراني ( اطلاعات طرحهاي مورد نياز و نيز اطلاعات طرحهاي در حال اجرا ).
• پيشنهاد بودجه هاي عمراني دانشگاه به شوراي عمراني.
• كنترل و تصويب نقشه هاي طرحهاي عمراني.
• انعقاد قرارداد با مهندسي مشاور وپيمانكاران به منظور اجراي طرحهاي عمراني حسب مورد .
• نظارت عاليه بر حسن اجراي طرحهاي عمراني.
• رسيدگي به وضعيت مشاوران و پيمانكاران و ساير موارد مالي طرحهاي عمراني.
• برنامه ريزي و تامين لوازم و مصالح مورد نياز طرحهاي عمراني.
• انجام تحويل و تحول پروژه ها و تحويل نقشه هاي اجرا شده از مشاور و نگهداري و ضبط نقشه ها .
• اجراي طرحهاي اماني مورد نياز دانشگاه.
• تهيه نقشه و انجام محاسبات فني براي طرحهاي اماني مورد نياز واحدهاي مختلف دانشگاه.
• نظارت بر عمليات ساختماني و تاسيساتي در واحدهاي مختلف دانشگاه.
• برنامه ريزي تعميرات اساسي و پيشنهاد بودجه تعميرات اساسي به شوراي عمراني و نظارت بر انجام تعميرات اساسي در واحدهاي دانشگاه و تاييد اسناد تعميرات اساسي .
• نظارت بر نگهداري و تعميرات تاسيسات و ساختمانهاي واحد هاي دانشگاه.
• ايجاد هماهنگي بين گروههاي فني ( در خصوص تاسيسات و نگهداري ) واحدهاي تابعه دانشگاه.
• پيشنهاد برگزار ي مناقصات نگهداري به شوراي عمراني و برگزاري مناقصه در صورت تصويب.
• نظارت و مراقبت لازم در امر تأسيسات دانشگاه و انجام تعميرات جزئي تاسيسات معيوب .
• حفظ و نگهداري و فراهم نمودن موجبات تعميرات ضروري ساختمان و دادن گزارشات تعميرات.
• تهيه شناسنامه كليه ساختمانها و فضاها اعم از سرپوشيده و روباز.
• انجام كليه فعاليتهاي مرتبط با بهبود شامل: تعيين اهداف براساس سياستها و استراتژي هاي كلان دانشگاه،شناسايي فعاليتها، مستند سازي ، تهيه فرآيندها، روشها و دستور العمل هاي اجرايي امور و نظارت بر اجراي آنها حسب مورد، تجزيه و تحليل داده ها و ارزيابي عملكرد و بازخور فعاليت ها و همكاري با واحد آمار مديريت طرح و برنامه دانشگاه

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir