پنج شنبه, 07 اسفند 1399
Qiet

 

 

 

 

 

دفتر استعدادهای درخشان

شرح وظايف دفتر

- شناسايي دانشجوياني كه در رشته هاي مختلف علمي مي توانند از آئين نامه ها و دستورالعمل ها ي مربوط به استعدادهاي درخشان استفاده كنند .

- افزايش سطح علمي اين دانشجويان از طريق فرا هم آوردن وسائل و امكانات لازم نظير تشكيل كلاس ، شركت در سمينارها و كارگا ههاي آموزشي و …

-  اقدام و پيگيري اجراي بخشنامه ها و آيين نامه هاي مربوط به اين دانشجويان

- فراهم آوردن امكانات رفاهي از جمله خوابگاه و كمك هزينه تحصيلي با شرايط بهتر براي اين دانشجويان

- پيگيري و نظارت بر هزينه كردن اعتبارات مربوط به استعدادهاي درخشان

-  فرا هم كردن امكانات لازم براي شركت اين دانشجويان در كنفرانسهاي علمي و كارگاههاي آموزشي داخلي و خارجي

-  هما هنگي لازم با معاونت پژوهشي دانشگاه به منظور حمايت از اجراي پژوهشهاي علمي توسط دانشجويان ممتاز دانشگاه

- ا طلاع رساني به دانشجويان ممتاز دانشگاه با آيين نامه هاي مربوط

- ارائه خدمات مشاوره اي به دانشجويان ممتاز دانشگاه

- برنامه ريزي مناسب براي تشويق مادي و معنوي اين دانشجويان

 -  ساير موارد مربوط به هدايت و حمايت از استعداد هاي درخشان

 

تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان وممتاز عبارتند از:

- اعطاء بن كتاب
- پرداخت وام تحصیلی به میزان سه برابردانشجویان معمولی توسط صندوق رفاه
- امكان شركت دركنفرانسهای علمی داخلی وخارجی جهت ارائه مقاله با شرايط خاص
- انجام اقدامات آماده سازی و شركت دانشجویان درالمپیادها و مسابقات علمی
- كمك هزینه شركت در كلاس های آموزشی و تامین هزینه انجام طرحهای پژوهشی دانشجویان (در صورت امكان)
- تسهیلات استفاده از اینترنت
- استفاده از امكانات كتابخانه های دانشگاه
- انجام مسافرت های كوتاه مدت علمی ـ تفریحی ـ زیارتی
- امكان شركت دركارگاههای آموزشی وپژوهشی

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir