جمعه, 27 فروردين 1400
Qiet

 

 

 

معرفی مدیر برنامه و بودجه

 

علیرضا واعظی

مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری

تلفن تماس:05147017226

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

وظایف و اختیارات:

-  تهيه‌ و تنظيم سند راهبردی‌ و سياستهاي‌ کلان‌ دانشگاه در چارچوب‌ جهت گيريها و رويکردهاي برنامه‌هاي‌ توسعه‌ کشور با مشارکت‌ و همکاري‌ واحدهاي‌ ذيربط‌.

-  طراحي‌ و استقرار نظام‌ برنامه‌‌ريزي‌ راهبردي‌ دانشگاه و هدايت‌ واحدهاي تابعه بمنظور تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌هاي‌ مربوطه در راستای تحقق راهبردهای دانشگاه.

-  تلفيق‌ برنامه‌هاي‌ واحدهاي تابعه‌ و تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌هاي‌ دانشگاه باتوجه‌به‌محدوديت‌،ظرفيت و نيازهاواحدهاي‌ ذيربط‌ و با تکيه بر اهداف کلي دانشگاه و عملکرد گذشته.

-  انجام كليه امورمربوط به تهيه و تدوين بودجه دانشگاه با هماهنگي ریاست دانشگاه و معاونت اداری و مالی.

-  انجام اقدامات لازم‌ بمنظور انجام و بهبود و بهسازي‌ فرآيندهاي‌ پيش‌‌بيني‌، تهيه‌، تلفيق‌، اولویت بندی، تصويب‌،تخصيص‌ و توزيع‌ بودجه‌ دانشگاه در سطوح‌ مختلفو همكاري با ديگر واحدها در امر تهيه وتنظيمبودجهيپيشنهاديآنها.

-  ابلاغ بودجه ي مصوب به هر يك از واحدها و کنترل سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هر يك از واحدها با توجه به اعتبار مصوب و دريافت عملكرد.

-  بررسي،پیش بینی و مبادله موافقت نامههاي مربوط به فعاليتهاي هزینهای دانشگاه و طرحهای مصوب ملی، وزارتی و استانی و پیگیری اعتبارات مربوطه.

-  تهيه و تدوين دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز دانشگاه.

-  مطالعه‌، بررسي‌ و نظارت‌ بر تدوين‌ سيستم‌ها و روشهاي‌ انجام‌ کار متناسب‌ با اهداف‌ و سياستهاي‌ دانشگاه.

-  تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ استقرار چرخه‌ بهره‌وري‌ و مديريت‌ کيفيت‌ در سطح‌ دانشگاه‌.

-  طراحی و اجرای اقدامات مربوط به اصلاح ساختار و تشكيلات، ساختار نيروي انساني، فرهنگسازماني، سيستمها و روشهاي مورد عمل در دانشگاه در چارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ مربوط‌.

-  تهيه گزارشات مديريتي از نتايج ارزيابي‌ها و ارسال به مراجع تصميم‌گيري دانشگاه.

-  جمع‌آوري و ارائه گزارشات و اطلاعات به سازمان‌هاي فرادست( استانداري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ...)

-  طراحي‌ و استقرار نظامهاي‌ آماري‌، اطلاعاتي‌ و اطلاع‌ رساني‌.

-  جمع‌آوري، نظارتو تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات و تهيه بانک اطلاعات مورد نياز.

-  ايجاد ساز و كار نظارت بر حسن انجام برنامه های تفضيلي و پيگيري روند اجراي برنامه‌هاي دانشگاه و تنظيم گزارشها يادواري.

-  انجام ساير وظايف محوله ازسوي مقام مافوق.

 

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir