شنبه, 08 آذر 1399
Qiet

 

 

 

شرح وظايف مسئول رسيدگي به اسناد وبایگانی

-رسيدگي و كنترل كليه اسناد هزينه و ساير پرداختهاي واحدها و مطابقت آنها با قوانين مربوط به منظور اعمال نظارت مالي.
 -مطالعه قوانين و مقررات مالي و محاسباتي و تبصره هاي بودجه سالانه و ضوابط اجرايي بودجه هر سال و رعايت دقيق مفاد آنها در رسيدگي به اسناد و مدارك پرداختها.
-رسيدگي به تنخواه گردان و اسناد هزينه کارپردازی و اعمال نظارت بر تنخواه گردانهاي مذكور به دستور ذيحساب.
 -نگهداري آرشيو منظم از قوانين و مقررات مالي و محاسباتي و دستور العملها و بخشنامه هاي لازم در امر نظارت مالي.
- رعايت قوانين و مقررات مربوط به كسور قانوني و بدهيهاي اجرايي و اعمال نظارت بركسر صحيح كسور مذكور.
-تطبيق اسناد هزينه‌هاي انجام شده با  قوانين و مقررات دولت.
- کنترل اسناد هزينه‌هاي مربوط به  قراردادها و خريدها.
-رسيدگي به صدور اسناد هزينه‌ها و مطابقت با سرفصل‌هاي قانوني ذيربط.
- رسيدگي به کليه احکام کارگزيني.
- رسيدگي به کليه اسناد هزينه‌هاي تدارکات و کارپردازي.
- بررسی ورسيدگي ليستهاي مربوط به پرداختهای پرسنلی و حقوق و اضافه كار واسناد مربوط به انواع کمکها و فوق العاده ها.
- تهیه پرونده های مربوط به قراردادها، اخذ ضمانتنامه های حسن اجرای تعهدات، پیش پرداخت و مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی.
- بررسی صورت وضعیت های مربوط به قراردادها و تکمیل نمودن مدارک مثبته آنها شامل:اساسنامه شرکت – تغییرات شرکت- اخذ شماره حساب بانکی و رتبه بندی شورایعالی انفورماتیک و گواهی های صلاحیت آنها وسایر مدارکی که جهت پرداخت صورت وضعیت ، قانون معین نموده است.
- رسیدگی به اسناد ماموریتهای گروهی و انفرادی و تطبیق آنها با مواد قانونی و آئین نامه های صادره از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری .
- نظارت بر امر تطبیق هزینه های انجام شده و محاسبه بر آورد اقلام هزینه های قابل پرداخت که بر اساس احکام و مجوزهای قانونی به مرحله پرداخت رسیده است.
- نظارت بر محاسبه کسورات از قبیل مالیاتها و مقرری ها و کسورات بازنشستگی و انواع بیمه ها و سایر کسورات دیگر که طبق احکام و مجوزهای قانونی کسر و به مراجع ذیربط پرداخت گردد.
- بررسی مدارک هزینه و مدارک مربوط به مناقصه و ترک مناقصه و انجام سایر کارهایی که از سوی مافوق به اداره رسیدگی و ممیزی ارجاع می گردد.
-اعاده اسناد ناقص و پیگیری آنها جهت رفع  نقص و کنترل مجدد آنها از نظر صحت اسناد پس از رفع موارد نقص.
-انجام سایر اموری که  از طرف اداره کل متبوع ارجاع می گردد.
-ثبت اسناد مالي دردفاتر حسابداري.
-بايگاني  اسناد مالي بانضمام كليه مستندات.
 -ثبت و بايگاني مکاتبات امور مالي ذيحسابي.
- ثبت و بايگاني اسناد جاري و طرح هاي عمراني سازمان.
-تشکيل پرونده جهت پرسنل و بايگاني آن‌ها.
- تشکيل پرونده  پروژه‌هاي عمراني مجتمع.
-ارايه پرونده‌ها و اسناد به همکاران امور مالي و ديوان محاسبات و کنترل آن‌ها.

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir