شنبه, 08 آذر 1399
Qiet

 

 

 

شرح وظايف مسئول بودجه اعتبارات وتعهدات

- صدور به موقع درخواست وجه پيگيري در وصول آنها از خزانه .

- تنظيم و نگهداري دفاتر اعتبارات برحسب برنامه و مواد هزينه و ساير طبقه بنديهاي بودجه اي.

- تامين اعتبار مخارجي كه مورد تشخيص مقام مجاز خرج قرار گرفته در حدود اعتبارات مصوب تخصيص يافته و تهيه گزارشهاي بودجه اي لازم به ذيحساب جهت اعمال مديريت صحيح بر كنترل بودجه.

- تطبيق اقلام مندرج در دفتر اعتبارات جاري و اختصاصي و ساير منابع و رديفهاي عمومي با دفاتر معين هزينه اداره دفتر داري و تنظيم حسابها و كشف مغايرتهاي موجود و پي گيري در رفع آنها.

- همكاري لازم در تنظيم صورتحساب عملكرد بودجه سالانه با اداره دفتر داري و تنظيم حسابها.

-درخواست وجه تخصيصي از خزانه و پيگيري آن تا واريز وجه اعم از اعتبارات طرح و جاري.

-رسيدگي به كليه اسناد و احكام و درخواستها و دستور پرداخت هاي صادره و قرارداد ها.

-اسناد پرسنلي و تطبيق آنها با قوانين و مقررات مربوطه.

-تامين اعتبار و صدور ابلاغ هاي تنخواه گردان.

-تهيه و تجزيه تحليل گزارش هاي عملكرد اعتبارات بودجه جاري و طرح.

-پيگيري و تسريع در واخواهي اسناد و جذب اعتبارات از كليه مراكز هزينه.

- اقدام در جهت افتتاح حسابهاي بانكي براي ذيحسابي مرکز از طريق خزانه.

- انجام سایر اموری که  از طرف ریاست مجتمع ارجاع میگردد.

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir