شنبه, 08 آذر 1399
Qiet

 

 

 

شرح وظايف مسئول دفتر داری و تنظيم حساب

-صدور برگه هاي محاسباتي ( اسناد حسابداري ) بر اساس وقايع مالي و ثبت آنها در دفاتر حسابداري .
- ثبت و نگهداري دفاترروزنامه ، كل و معين براي حسابهاي مستقل .
- تنظيم و نگهداري حساب ماهانه و نهايي دستگاه و ارسال به موقع آن به مراجع قانوني ذيربط.
- حفظ و نگهداري دفاتر و برگه هاي حسابداري .
- نگهداري حسابهاي معين براي پيش پرداختها و علي الحسابهاي جاري و سنواتي و سپرده ها وبانك و ساير اقلام مورد نياز ذيحسابي و تهيه گزارشهاي لازم جهت پيگيري اين قبيل حسابها.
- رسيدگي و كنترل حسابهاي بانكي قابل برداشت و غير قابل برداشت و تنظيم به موقع صورت مغايرت بانكي و پيگيري لازم در رفع مغايرتهاي موجود در حسابهاي بانكي و ارائه گزارش لازم به ذيحساب در مورد اقلام مشكوك مورد مشاهده در حسابهاي بانكي وپیگیری اقلام باز.

-تهيه و اعمال سرفصل هاي حسابداري و اخذ پرينت اسناد حسابداري.

-تهيه صورت هاي مالي و تراز عملكرد و مغايرت هاي حساب هاي بانكي و گزارشات ماهانه حساب.

-تهيه و تنظيم اسناد نهايي حسابداري اعتبارات هزينه، تملک دارايي‌هاي سرمايه اي و مالي.
-درخواست وجه سپرده از خزانه بابت اعتبارات هزينه‌اي و سرمايه‌اي.
-کنترل حساب‌هاي بانکي و چک‌هاي صادر شده و تهيه صورت مغايرات احتمالي مربوط.
-تهيه و کنترل اعلاميه‌ها و صورت‌حساب‌هاي بانکي و انجام مکاتبات مربوط.
-تهيه و ارايه تراز عمليات و حساب‌هاي ماهانه و ساليانه بابت اعتبارات هزينه‌اي و سرمايه‌ايجهت استفاده مدیریت مالی.
-تهيه گزارش عملکرد و تکميل فرم‌هاي عملکرد تفريغ بودجه بابت اعتبارات هزينه‌اي و سرمايه‌اي.
-تهيه و ارايه صورت مجلس  تحويل و تحول ذيحسابي موضوع ماده 97 قانون محاسبات عمومي کشور.

) ماده 97- در مواقعي كه سمت ذيحساب تغيير كند و يا به هر عنوان سمت ذيحسابي از وي سلب شود ذيحسابان قبلي و بعدي مكلفند حداكثر ظرف يكماه از تاريخ اشتغال ذيحساب جديد بر اساس دستور العملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود سوابق ذيحسابي را با تنظيم صورت مجلس ، تحويل و تحول نمايند. اين صورت مجلس بايد به امضاء تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال گردد(.


-کنترل درآمدهاي مجتمع و نيز مکاتبه و پيگيري مستمر در اين خصوص و گرفتن تاييديه درآمد از خزانه.
-اعلام مانده حساب‌هاي پيش پرداخت و علي الحساب به مسوولين و واحدهاي ذيربط و پيگيري‌هاي لازم جهت تسويه آن‌ها.

-بررسي اسناد حسابداري صادر، و انطباق آنها با دستورالعمل هاي صادره از سوي اداره كل تمركز و تلفيق حسابها و روشهاي حسابداري از حيث آرتيكل حساب .

-بررسي حساب ماهيانه و اعمال كنترل هاي لازم (از قبيل توازن گرده حسابها ، توازن مانده ها يدفتر كل با دفتر معين ، ماهيت حسابها ، اسناد جامانده و...) و حسب مورد صدور اسناد اصلاحي لازم .

-قطعي نمودن اسناد حسابداري .

-جمع آو ري ضمائم و مدارك مورد لزوم جهت تنظيم ماهيانه و گزارشات نهائي.

-اخذ تائيديه از خزانه جهت وجوهي كه به حسابهاي خزانه واريز گرديده .

-تهيه گزارش تفريغ بودجه ماهيانه و نهائي و انطباق آن با گزارش اداره اعتبارات و رفع مغايرات احتمالي .

-جمع آوري اسناد حسابداري پس از تكميل امضاءهاي مجاز و تحويل به بايگاني .

-تنظيم صورتحساب عملكرد ماهيانه و نهائي برابر دستور العمل هاي اداره كل تمركز و تلفيق حسابها و روشهاي حسابداري وزارت امور اقتصادي و دارائي و ارسال آن به مراجع ذيربط در مواعد مقرر.

-پيگير رفع واخواهي احتمالي صورتحساب ها تا ثبت آن در گزارش تفريغ بودجه كل  كشور .

-پيگيري واريز علي الحساب ها و پيش پرداخت هاي جاري .

-ساير موارد ارجاعي از سوي مديريتمالی.

- صدور برگه های حسابداری اسناد هزینه واحدها

- تهیه و تنظیم دفاتر معین،کل روزنامه

- نگهداری حساب سپرده و تضمینات اخذ شده بابت قراردادهای جاری

-تهیه و تنظیم تراز نهایی در پایان سال جهت ارائه به دیوان محاسبات، خزانه و حسابرس

-بستن حسابهای مالی در پایان سال و انتقال به سال بعد

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir