شنبه, 08 آذر 1399
Qiet

 

 

 

شرح وظايف مسئول حسابداري طرحهاي تملک داراییهای سرمایه ای(عمراني-تجهیزات)

-بررسي قراردادهاي اجرايي پروژه ها از لحاظ مقررات مالي.
 -دريافت صورت وضعيتها و صورتحساب هزينه هاي پروژه ها پس از تاييد مجريان طرح يا مقامات مجاز از طرف آنها و تنظيم سند هزينه و رسيدگي اسناد تنظيمي با مقررات مربوط و پرداخت وجه آن .
 -نگهداري ضمانت نامه ها و سپرده ها و ساير اوراق بهادار مربوط به طرحها و اقدام در امور مربوط به تمديد و ابطال و استرداد آنها مطابق مقررات مربوط ويا انجام اقدامات لازم در جهت ضبط و وصول وجه آنها به نفع دولت در موارد قانوني و ثبت آن در دفاتر مربوط با تاييد و دستور مجري طرح يا نماينده قانوني مجري طرح.
-پيگيري در واريز وجوه تنخواه گردان، پيش پرداخت و علي الحسابهاي پرداختي بر اساس قوانين مربوط.
-تسويه حساب با پيمانكاران و مشاوران طرف قرارداد پس از اجراي پروژه هاو طي دوره هاي قانوني پيش بيني شده با رعايت كليه مقررات در مورد واريز پيش پرداختها و تصفيه علي الحسابهاي پرداختي در طول اجراي پروژه.
 -ثبت كليه فعاليتهاي مالي مربوطه در دفاتر روزنامه ، كل و معين .
 -استخراج وتنظيم صورتحسابهاي مالي سنواتي وجاري مطابق مقررات قانون محاسبات عمومي وارسال آنها به مراجع ذيصلاح.
 -مطالعه قوانين و مقررات مالي و محاسباتي و مقررات مربوط به طرحهاي عمراني و تبصره هاي بودجه سالانه و ضوابط اجرايي هر سال و رعايت دقيق مفاد آنهادر رسيدگي به اسناد و مدارك پرداختها.

-دريافت و نگهداري صورتحسابهاي بانكي ، اعلاميه ها و صدور برگه هاي محاسباتي و تنظيم صورت مغايرت بانكي مربوطه.
-تنظيم ونگهداري حساب ماهانه و نهايي طرحهاي عمراني و ارسال به موقع آن به مراجع قانوني ذيربط
-ردسپرده های مربوط به واریزهای نقدی در خصوص حسن انجام کار، حسن اجرای تعهدات و وجه الضمان و آزاد سازی سپرده های مذکور در وجه ذینفع های آنها.
-بررسی کلیه قراردادهای پرسنلی پیمانکاران و مشاوران طرحهای عمرانی مجتمع ثبت و کلیه هزینه های مربوطه..

- پرداخت صورت وضعیت شرکت های پیمانکاری و مشاوره ای طرف قرارداد طرحهای عمرانی و پیش پرداخت به آنها برابر ضوابط و مقررات مربوطه .

-پرداخت مربوط به قراردادهای منعقده با دانشگاهدر ارتباط با طرحهای عمرانی

-پرداخت سپرده شرکتهای طرف قرارداد طرحهای عمرانی برابر مقررات مربوطه.

-صدور اسناد و حواله و پرداخت هزينه هاي طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای که اعتبار آن ازمحل ردیفهای مربوطه تأمین گردیده است.

-نگهداری حساب اموال طرحها  برابر ضوابط و مقررات مربوطه.

-نگهداری حساب طرحهای عمرانی سازمان ثبت.

-تهیه و تنظیم عملکرد حساب ماهیانه و سالیانه و ارائه آن به مقام مدیریت مالی.

- پرداخت کلیه هزینه های جاری و ضروری طرحهای عمرانی که توسط ذیحساب و کارپردازی  صورت می گیرد و احیاء و تسویه آن در پایان سال مالی.

-اجرای ماده 52 و53 قانون محاسبات عمومی و اجرای قانون برنامه و بودجه و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت  و قانون محاسبات عمومی کشور.

ماده 52 – پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي بعمل خواهد آمد.

ماده 53 – اختيار و مسووليت تشخبص و انجام تعهد و تسجيل وحواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب ميباشد

- ثبت و نگهداری اعتبارات طرحهای عمرانی به تفکیک بودجه طرحها.

- ثبت و نگهداری اعتبارات تخصیصی در دوره های سه ماهه به تفکیک طرح، فصل، پروژه.

-بررسی هزینه ها بر اساس اسناد و مدارک و تطبیق با موافقتنامه های طرح.

- هماهنگ نمودن و تطبیق اعتبارات با خزانه.

- تهیه گزارش اعتبارات بمنظور پیشنهاد اصلاح بودجه و همکاری مداوم با دفتر بودجه.

-دریافت و نگهداري و تمدید ضمانتنامه حسن اجرای  تعهدات، انجام کار و پیش پرداخت از شرکتها و پیمانکاران طرف قرارداد و تمدید، تقلیل و ابطال آنها حسب مورد.

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir